Roraqe

Tiigayen wa Alla da, a ken be ga d’in ña sooninke yi, n’in tuyindi xanne ke konŋen d’a safanden ŋa, nan yill’in ñontono katta ke kitaabe dabarinden ŋa, in w’a ñaagana xadi a n’in kanda katt’a me tana yi soron nafan ga ke be di.

In da ke xaran kitaabe gemundi ya, kuudo sooninkan xanne ke xaranŋen ra ga newono moxon be, a xaranŋaanon da, do nan kat’a tuunu jowoye maxa, a ga ma ña ti wahaliyi xoore yi.

Gappe ke ga wurunu fin beenu kanma: masalankittu; masalanlenmaaxu, masala, maxankonŋe. Ken falle xanbanna, seerandu, nan kahu gonbonŋun xa yi, kitaabe ke lagaren ŋa sooninkan debu yogonu toxonu, do xaranŋe.

O wa safandaanon do xaranŋaanon su ñontono katta ke me tananu safanden ŋa, kuudo sooninkan xanne ke raaga wurugini moxon be do nan bogu muqen di katta bangeyen ŋa, a xaranŋen d’a safanden ra ga yuruwene moxobe.

Sooninkon ti; Soobe d’i Kaman naha.

In maarenmu xa r’o xa na soobe seera m’a n’o xa nafa.

I ti xadi: sange ma ka sigindi sehe ma r’a na xanne sigindi, o na soobe killen muuru, m’o na kaanan daga.

O wa safandaanon do xaranŋaanon su ñontono katta safaye ke yi, gelli xa ga na defontaaxun ŋari, noqunu beenu; xa na o maatendi jewoye di{na toxoti tinmeyen na Alla ya da}.

Kandande

Ke ni xirindi loogonte yi, katta maarenmu sooninko do sooninkan xan mukkaano, nan t’o na du doxoto xanne ke xaranŋen ŋa kuudo; xanne ke na wurugi a na kaanan daga, do nan kisi sankuye yi.
Alla daali Quraana dare ke noxon di: [Ti i nan golli, ma Alla gari xa gollen wari d’a faaren do tonŋondaano].
O w’a muurunu xa maxa maarenmu, nan ti; o n giri o n’o kittun kini me yi, o n golli diinan do sooninkan xannen do sooninkaaxu da, bawo Alla da xanne ke xalih’o yi ya, o na du doxoto o na duntenŋaaxu ke tinmandi, d’o na katu bakka mexe di duna ke di, o na bada xa xeerin d’a jamun kita.
O w’a muurunu sooninkan xannen gollaanan su maxa i n safandi ke kitaaben moxon ma su.
Nan ti sooninkan renmun da, sere su an do sooninkaaxun saxu an d’a n wulli, nan ti sooninkaaxu ni; silamaaxu, me deemande, sunpu sonne do me warayinde killi siren kanma.
O na ti: Harin’o diina ke denŋe kaane na sooninkaaxu do sooninkan xannen wurugi.

Click here to open Sikki Filandi